Send en mail til: info@trold.dk eller ring på tlf.:60 80 99 80

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER


1. ANVENDELSE

 • 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, benævnt ”Betingelserne” i det følgende, gælder for alle aftaler med Tagrendetrolden ApS, CVR-nummer 36446218, benævnt ”Virksomheden” i det følgende, vedrørende salg og levering af serviceydelser inden for Inspektion og Rensning af tagrender.

2. AFTALEGRUNDLAG

 • 2.1 Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag for Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden, herefter kaldt ”Aftalegrundlaget”. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
 • 2.2 Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. SERVICEYDELSER

 • 3.1 Standard. De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.
 • 3.2 Kundens medvirken. Kunden skal give Virksomheden fri adgang til arealer hvor arbejde skal udføres, og til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

4. PRIS OG BETALING

 • 4.1 Pris. Prisen for serviceydelserne er specificeret i det tilbud som Kunden har godkendt.
 • 4.2 Betalingsbetingelser. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 14 dage fra den dag hvor arbejdet afsluttes, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. FORSINKET BETALING

 • 5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

6. TILBUD, ORDRER OG ORDREBEKRÆFTELSER

 • 6.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 20 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden skriftligt meddeler kunden andet.
 • 6.2 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. LEVERING

 • 7.1 Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse.
 • 7.2 Undersøgelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal dette straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke meddeles skriftligt til Virksomheden senest 10 arbejdsdage fra den dag hvor opgaven afsluttes, kan den ikke senere gøres gældende.

8. FORSINKET LEVERING

 • 8.1 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 3 uger efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Dog er tilfælde undtaget hvor frostvejr eller andet vejr der forhindrer udførelsen af arbejdet, er årsag til at leveringsfristen ikke blev overholdt. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. GARANTI

 • 9.1 Garanti Støvsugning af tagrender, nedløbsrør, lyskasser og brønde samt alle andre nærliggende vandafledningssystemer. Virksomheden garanterer at rensninger effektivt fjerner jord, vand, småsten, grus, små grene, blade, græs og lignende bevoksninger – og andre mindre genstande. Virksomheden står ikke til ansvar for ændringer af den fysiske placering af tagrender, nedløbsrør, lyskasser, tagbrønde og sandfangsbrønde eller enkelte dele heraf, hverken under eller efter udførelsen af arbejdet, hvis dette skyldes at disse (i) er i dårlig stand (ii) ikke er spændt ordentligt fast (iii) ikke er monteret korrekt. Dette gælder også genstande eller bygningsdele som er tilknyttet tagrender, nedløbsrør, lyskasser, tagbrønde og sandfangsbrønde.
 • 9.2 Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke at tagrender, nedløbsrør, lyskasser, tagbrønde eller sandfangsbrønde spules rene med vand, hvorfor de stadig kan være lettere tilsmudset efter rensningen. Virksomhedens garanti omfatter ikke skader, fejl eller mangler der skyldes: (i) tagrender/nedløbsrør/lyskasser/tagbrønde/sandfangsbrønde eller dele heraf er i dårlig stand (ii) dårlig tilgængelighed i, til og/eller omkring tagrender/nedløbsrør/lyskasser/tagbrønde/sandfangsbrønde (iii) større genstande I tagrender/nedløbsrør/lyskasser/tagbrønde/sandfangsbrønde (iv) genstande i brønde med større diameter end 5cm (v) løst puds omkring rendejern (vi) dæksler der ikke kan åbnes med almindeligt værktøj og almindelig håndkraft (vii) kemikalier i brønde (viii) brønde som er fyldte med sand/jord/grus op over udgangshullet som skal lede vandet væk fra brønden (ix) skader der opstår på asfalt ved liftarbejde, fordi asfalten er af dårlig kvalitet eller i dårlig stand (x) åbninger på tagbrønde ikke er beskyttet med gitter eller kapsel (xi) afhjælpning eller ændring udført af andre end Virksomheden, eller (xi) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.
 • 9.3 Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.
 • 9.4 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.
 • 9.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen.
 • 9.6 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garantien i pkt. 9 inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 4 uger, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10. ANSVAR

 • 10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
 • 10.2 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke overstige 100 % af det salg af serviceydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det pågældende kalenderår for arbejde udført på den specifikke ejendom som sagen omhandler. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
 • 10.3 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
 • 10.4 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke kunne have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, frostvejr, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. GÆLDENDE LOV OG VÆRNETING

 • 11.1 Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

Adresse

Tagrendetrolden ApS
Sydvestvej 123C, 1.
2600 Glostrup
CVR-nr.: 36446218

Kontakt

Tlf. nr.: 60809980
E-mail: info@trold.dk

Nyttig information

Indhent tilbud
Produktblad
Referencer
Privatlivspolitik

Husk: vi har landsdækkende service!